Organiseren in ecosystemen

Programma

Sessie 1 | 3 juli 2019, 09.30 – 13.30 uur

Sessie 2 | 21 augustus 2019, 09.30 uur

Sessie 3 | 1 oktober 2019, 09.30 – 13.30 uur

Sessie 4 | 6 november, 09.30 – 13.30 uur

Sessie 5 | 29 november 2019, 09.30 – 13.30 uur

Sessie 6 | 8 januari 2020, 09.30 – 13.30 uur

Sessie 7 | 31 januari 2020, 09.30 – 13.30 uur

Sessie 8 | 20 februari 2020, 14.00 – 18.00 uur

Elke sessie zorgen wij voor lunch of diner.

Sessie 1 | 24 oktober 2019, 16.00 – 20.00 uur

Sessie 2 | 15 november 2019, 09.00 – 13.00 uur

Sessie 3 | 3 december 2019, 17.00 – 20.30 uur

Sessie 4 | 9 januari 2020, 16.00 – 20.00 uur

Sessie 5 | 29 januari 2020, 16.00 – 20.00 uur

Sessie 6 | 21 februari 2020, 09.00 – 13.00 uur

Sessie 7 | 12 maart 2020, 16.00 – 20.00 uur

Sessie 8 | 2 april 2020, 16.00 – 20.00 uur

DEEL 1 | OPBOUWEN VAN EEN WERELDBEELD

Sessie 1 | Fundamenten van het wereldbeeld

Sessie 2 | Fenomenen van de huidige tijdgeest

Sessie 3 | Opgaven van organisaties

DEEL 2 | KOMPAS VOOR COHERENTE ORGANISATIES

Sessie 4 | Coherence Compass stap 1: macro context en komen tot een purpose

Sessie 5 | Coherence Compass stap 2: organisaties in hun ecosysteem

Sessie 6 | Coherence Compass stap 3: waardemodellen van organisaties

Sessie 7 | Coherence Compass stap 4: ambities en besturing

AFRONDING

Sessie 8 | Integratie en reflectie

Sessie 1 | Fundamenten van het wereldbeeld

 • Van Holoceen naar Antropoceen

 • Fragmentatie versus heelheid

 • Energie, Materie, Leven en Bewustzijn

De eerste drie sessies van de course hebben een meer organisatie-filosofisch karakter. De bedoeling is dat je na sessie 3 een korte paper schrijft waarin je je eigen reflectie geeft op de thema’s die we in dit eerste deel van de course hebben besproken. In sessie 3 hoor je hoe deze paper er precies uit komt te zien.

Na iedere sessie schrijf je al wel een deelreflectie, specifiek gericht op de inhoud van deze les.

Opdracht na sessie 1

1) Reflecteer op de thema’s die in de sessie zijn besproken: Hoe kijk je terug? Wat heeft je geraakt en wat niet? Welke inzichten heb je opgedaan? Wat betekenen deze voor jou?

Werk je reflectie uit in een document en stuur dit voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl. Besteed in dit document ook kort aandacht aan je reflectie op de sessie.

TIP

 • Bekijk de filmpjes van David Bohm (heelheid en fragmentatie) en Kate Raworth (Donut economie) (zie links)

Sessie 2 | Fenomenen van de huidige tijdgeest

 • Fenomenen van het wereldbeeld

 • Intentie en impact

 • Morele vraagstukken

 • Duurzaamheidsvraagstukken

Opdracht

1) Reflecteer op de thema’s die in de sessie zijn besproken:

 1. Fractaal kijken: vanuit het geheel naar de delen kijken (zie ook sessie 1)
 2. Creatie en bewustwording
 3. Coherentie en incoherentie in de vier kwadranten: wat draagt bij aan ‘heelheid’, wat zijn de schaduwkanten?

Werk je reflectie uit in een document en stuur dit voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl. Besteed in dit document ook kort aandacht aan je reflectie op de sessie als geheel. Hoe kijk je terug? Welke inzichten heb je opgedaan? Wat betekenen deze voor jou?

Sessie 3 | Opgaven van organisaties

 • Kijken vanuit een metaperspectief

 • Het integrale organisatiemodel: Coherence Compass

Opdracht

Sessie 1 t/m 3 van de course vormen samen het eerste deel van de course. Je rondt dit deel af met een reflectiepaper.

Onderstaande vragen kun je gebruiken voor de opbouw van de reflectie. De vragen zijn bedoeld om je op weg te helpen. Je hoeft ze niet strikt te beantwoorden, geef vooral je eigen bespiegeling op de thema’s die we hebben besproken.

 1. Hoe verhoud je je ten opzichte van de filosofische thema’s zoals besproken in les 1?
  1. Heelheid en fragmentatie
  2. Holoceen en antropoceen
  3. De cirkel van creatie en bewustwording
  4. De vier kwadranten materie, leven, bewustwording en energie
 2. Hoe kijk jij naar de fenomenen van de huidige tijdgeest?
  1. Wat zie je gebeuren in de wereld om je heen en wat roept dat bij je op?
  2. Hoe verhoud jij je tot de morele en duurzame opgaven waar we voor staan?
 3. Hoe kijk jij naar de opgaven van organisaties in deze tijd?
  1. Op welke wijze zijn de filosofische thema’s van les 1 en de de visie op de vier kwadranten zichtbaar in jouw werk?
  2. Welke morele en duurzame vraagstukken spelen bij de organisatie(s) waar jij voor werkt?
 4. Waar ligt voor jou een eventuele ‘moedsopgave’? Wat heb je te overwinnen?
 5. Wat levert deze reflectieoefening je op (reflectie op de reflectie)?

Werk je reflectie uit in een korte paper en stuur dit voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl.

Sessie 4 | Analyse van de macro-omgeving

 • Wat is de visie op de macro-omgeving?

 • Hoe wil de organisatie hieraan bijdragen?

 • Wat is de purpose van de organisatie?

Na de vierde sessie gaan we echt aan de slag met het Coherence Compass. De eerste stap is het in beeld brengen van de macro-omgeving van de organisatie. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Wat vraagt dit van onze organisatie, waartoe worden wij geroepen? Wat is onze bijdrage aan het grotere geheel?

Vanuit de bewustwording op de macro-omgeving en de visie die de organisatie daarop heeft, kan vervolgens een goede purpose worden gevonden.

Opdracht

In de sessie hebben we aan de hand van filmbeelden gekeken naar belangrijke ontwikkelingen op elk van de 8 assen van het Coherence Compass. Vervolgens hebben we besproken hoe we vanuit deze perspectieven naar de wereld kijken.

 • In de praktijkoefening is het de bedoeling om de macro-omgeving van je casusorganisatie in kaart te brengen
 • Als je je casusorganisatie als uitgangspunt neemt; welke relevante ontwikkelingen zie je dan in de macro-omgeving? Je kunt hiervoor de dialoogkaart gebruiken, die je hiernaast als download vindt.
 • Probeer voor elke as tot twee korte alinea’s tekst te komen: Wat zien we in de wereld om ons heen? Welke bijdragen we willen leveren?
 • Kijk tot slot naar de intentie van de organisatie. Wat zou haar purpose kunnen zijn?

Je kunt hierover met je klant in gesprek gaan, maar je kunt er ook voor kiezen om de opdracht vanuit je eigen perspectief in te vullen

Verwerk je inzichten over de macro-omgeving in een document en stuur dat samen met je reflectie voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl.

Sessie 5 | Analyse van het ecosysteem

 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en thema’s die spelen binnen ons ecosysteem? 

 • Wat is ons beeld van de toekomst? 

 • Welke positie willen wij innemen? 

 • Wat zijn onze richtinggevende principes en wat betekenen deze voor de 8 assen van het Compass?

Nadat je in stap 1 van het werken met het Coherence Compass de macro-omgeving in beeld heb gebracht en hebt geformuleerd wat de organisatie wil bijdragen (intentie, purpose), breng je in stap 2 het ecosysteem van de organisatie in kaart. Wat zijn de actoren in het ecosysteem rond de organisatie? Wat zijn de belangrijkste thema’s die hier spelen? Welke visies zijn er? En welke standpunt neemt de organisatie zelf in?

Vanuit de bewustwording op het ecosysteem kunnen de guiding principles worden geformuleerd: de principes die richting geven aan de positie die de organisatie wil innemen in het ecosysteem.

Opdracht

 • Breng met behulp van de dialoogkaarten het ecosysteem rond je organisatie in kaart
 • Beschrijf welk beeld de organisatie heeft van haar toekomstige positionering
 • Geef taal aan de bedrijfsfilosofie

De handout helpt je verder op weg met deze opdracht.

Stuur je uitwerking samen met je reflectie voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl.

Sessie 6 | Bedrijfsmodel

 • Hoe doen wij het nu in de organisatie?

 • Wat is krachtig en wat maakt ons kwetsbaar? 

 • Wat hebben wij te ontwikkelen? 

De derde stap in het werken met het Coherence Compass is het uitwerken van het Bedrijfsmodel. Je brengt hiermee het huidige model van de organisatie in kaart.

Opdracht

 • Werk het Bedrijfsmodel van je casusorganisatie uit met behulp van de dialoogkaart
 • Beantwoord de vragen in de handout

Stuur je uitwerking samen met je reflectie voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl.

Sessie 7 | Strategie ontwikkelen

 • Wat gaan we doen om onze purpose en beeld van de toekomst te realiseren?

 • Hoe verbinden we het bedrijfsmodel aan onze ambities? 

 • Welke strategische keuzen maken we? 

De laatste stap in het werken met het Coherence Compass is het bepalen van de strategische ambities waarmee de organisatie haar purpose en gewenst beeld van de toekomst wil realiseren.

Opdracht

 • Formuleer de ambities van de organisatie en beschrijf hoe je deze wilt realiseren
 • Het format ‘Ambities in beeld’ helpt je op weg om de ambities en het bedrijfsmodel met elkaar te verbinden

Met het maken van dit document heb je met behulp van het Coherence Compass een integrale strategie ontwikkeld voor de organisatie. Stuur je uitwerking samen met de eindopdracht (zie sessie 8) ca. 1 week voor de laatste sessie naar courses@houseofcoherence.nl.

Sessie 8 | Integratie en slotopdracht

 • Eindopdracht: Hoe kijk je terug en wat heb je geleerd? 

 • Slotpresentatie

Eindopdracht

 • Beschrijf de belangrijkste leerervaringen die je in de course hebt opgedaan in een afsluitend reflectieverslag
 • Betrek hierbij zowel de thema’s uit de eerste drie sessies als de inzichten uit het werken met het Compass
 • Beschrijf de koers die de organisatie in jouw ogen zou moeten varen in de vorm van een Troonrede (zie handout)
 • Presenteer de belangrijkste inzichten uit de course aan je groepsgenoten, je bent vrij om hier een heel eigen invulling aan te geven
 • Ga uit van een presentatie van ca. 10 minuten, via een luisteroefening krijg je van je groepsgenoten feedback.

Graag ontvangen we je eindopdracht uiterlijk één week voor de laatste sessie, zodat wij voldoende tijd hebben om te lezen en feedback voor te bereiden. Mail je verslag naar courses@houseofcoherence.nl.

Lees- en kijktips bij de course